Powiedzenia Św. Maksymiliana

Powiedzenia św. Maksymiliana
Św. Maksymilian zaleca • 1 Bez woli Bożej człowiek nic spełnić nie może. Cokolwiek by zaś uczynił,
  wszystko staje się niedorzeczną głupotą świadcząc o marności istoty ludzkiej.
 • 2 Niepokalana bez nas zbawi cały świat, a jeżeli używa nas do nawrócenia kogoś, to
  okazuje dowód swej łaski dla nas.
 • 3 Do uświęcenia wystarcza tylko to, aby we wszystkim spełnić dokładnie wolę Bożą.
 • 4 Szatan się wścieka i jest zły, bo chciałby nas koniecznie oderwać od Niepokalanej.
 • 5 Istota świętości polega na odpowiadaniu łasce.
 • 6 Pan Bóg dopuszczając większy upadek otwiera oczy na nieszczęsny stan duszy, w
  którym się znajduje.
 • 7 Niech nasz stosunek do Niepokalanej będzie jak stosunek dziecka do matki-to
  wystarczy, to będzie najlepsze, najdoskonalsze nabożeństwo do Niepokalanej
 • 8 Uczucie nie jest oznaką miłości i nie jest jej istotą.
 • 9 Pełnienie woli Bożej jest miłością.
 • 10 Nie myślcie, że świętość to zachwyt i cukierki.
 • 11 Możecie ogromnie dużo dobrego i złego zrobić swoim przykładem.
 • 12 Ten, kto nie daje dobrego przykładu, grzeszy nie tylko przeciw Panu Bogu, ale i
  wobec bliźnich.
 • 13 Szatan jest utwierdzony w swojej złości i dlatego innych pragnie pozbawić tego
  szczęścia, które sam stracił.
 • 14 Wszystkie nasze czyny muszą być takie, by się ich Niepokalana nie potrzebowała
  wstydzić.
 • 15 Sama organizacja nie wystarcza, ważniejszy jest duch nadprzyrodzony, który jest
  podstawą organizacji.
 • 16 Jeżeli człowiek spełnia tylko to, co miłe i dogadza naturze, schodzi do rzędu
  zwierząt, które też to samo czynią.
 • 17 Odstępstwa od wiary świętej i różne herezje są smutnym dowodem dociekania
  rozumem i kierowania się jedynie nim.
 • 18 Dusza żyjąca wiarą jest dla szatana niezdobytą i niezwyciężoną twierdzą, a on
  sam wobec niej jest zupełnie bezsilny.
 • 19 Każdy z nas musi serdecznie dziękować Niepokalanej, że pozwala mu dla siebie
  pracować, cierpieć i poświęcić się.
 • 20 Najlepsze umartwienia płyną z codziennych obowiązków, niezależnych od naszej
  woli, bo te, które sami sobie zadajemy łechtają miłość własną.
 • 21 Niepokalana zna lepiej naszą nędzę niż my sami.
 • 22 Miłość do Niepokalanej powinna być praktyczna.
 • 23 Łaski czekają na nas w odpowiednim miejscu.
 • 24 W życiu duchowym owocem prawdziwej pobożności jest duch posłuszeństwa
  nadprzyrodzonego.
 • 25 Trzeba uważać na początki niewierności w drobnych rzeczach, bo one prowadzą
  do większych wykroczeń.
 • 26 Doskonałość nie polega na wielkich rzeczach, ale na wykonywaniu punktualnym
  i sumiennym drobnych rzeczy.
 • 27 Z ofiary rodzi się radość duchowa.
 • 28 Aby w duszy kwiaty zakwitły, muszą być ogrzane światłem Niepokalanej.
 • 29 Kto by powiedział, że dość, już dalej nie poradzę, pyszny jest, bo siłę swoją na
  sobie zakłada.
 • 30 Mamy być po prostu wychowani przez Matkę Bożą na wzór Jezusa.
 • 31 Najkrótszą, najpewniejszą i najłatwiejszą drogą do nawrócenia i uświęcenia jest
  Niepokalana.
 • 32 Nie ma takiego heroizmu, którego by dusza nie wykonała z pomocą Niepokalanej.
 • 33 Co człowiek widzi, chciałby to mieć. I stąd pogoń za bogactwem.
 • 34 Dusza przez Niepokalaną może być pewna, że pokona największe nałogi.
 • 35 Pan Bóg z miłosierdzia dopuszcza upadki i upokorzenia, żeby dusza poznała
  swoją pokorę. To jest najtrudniejsza walka.
 • 36 Nie ma tak rogatej pychy, żebyśmy przy pomocy Niepokalanej nie wykorzenili
  jej.
 • 37 Starajmy się na własnej skórze doświadczyć, że przez Niepokalaną wszystko
  możemy.
 • 38 Przez Niepokalaną prowadzi droga do wielkiej świętości.
 • 39 Nie będzie pokoju na ziemi, dopóki wszyscy ludzie i wszystkie narody nie
  będą miały celu, jakim powinien być Bóg.
 • 40 Pozwólmy Niepokalanej działać w nas i przez nas a najwięcej zrobimy.
 • 41 Pan Bóg nagrodzi za każdy akt, za każdą chwilę dla niego spędzoną.
 • 42 Praca fizyczna jest najłatwiejsza, praca umysłowa jest trudniejsza, ale daje
  większe zadowolenie, a jeszcze trudniejsza jest praca drukowa i ta daje
  największe zadowolenie.
 • 43 Nie ma odpowiednich władz w tym życiu, aby niebo poznać.
 • 44 Nic nie jest małego, jeżeli chodzi o wielki cel; a chodzi o cel, którym jest
  wieczność.
 • 45 Ani rozmyślanie, ani postanowienie, ani kombinowanie nic nie pomogą-
  jedynie łaska Boża może coś zrobić.
 • 46 Każdej chwili obowiązani jesteśmy do doskonałości.
 • 47 Kto jest w łaskach u Matki Najświętszej -może być zupełnie spokojny.
 • 48 Żeby kupić cnoty pieniędzy nie potrzeba.
 • 49 Przy pomocy łaski Bożej nie ma rzeczy mniej lub bardziej trudnej-
  wszystko jest łaską.
 • 50 Duszy oddającej się całkowicie Panu Bogu-Pan Bóg też oddaje się cały.
 • 51 Kto chce żyć życiem nadnaturalnym, ten tuli się do Matki łaski Bożej.
 • 52 Największą pokutą jest wierność w wypełnianiu codziennych obowiązków.
 • 53 Uświęcenie i wytrwanie zależy od nabożeństwa do Matki Najświętszej.
 • 54 Kto ma intencję czystą, ten nigdy nie utraci wewnętrznego pkoju.
 • 55 Ważną rzeczą jest współpraca, bo za każdym odpowiedzeniem łasce Bożęj,
  przychodzą nowe łaski.
 • 56 Jaka modlitwa, takie wszystko.
 • 57 Kto nie ma ducha umartwienia na pewno się nie uświęci.
 • 58 Żadna łaska nikogo do dobrego nie zmusza.
 • 59 Przez akty doskonałej miłości po upadku, coraz więcej oczyszczamy duszę.
 • 60 Każdy akt posłuszeństwa jest aktem miłości.
 • 61 Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.
 • 62 Gdy uchronimy się od sądów- uchronimy się od niechęci.
 • 63 Działalność zewnętrzna tylko przygotowuje drogę do łaski, ale nie
  sprowadza tej łaski.
 • 64 Modlitwa i czyste serce -to błogosławieństwo Boże.
 • 65 Tylko ta dusza, która się modli- wszystko przezwycięży.
 • 66 Łatwiej jest rozwijać działalność na zewnątrz, niż walczyć ze swymi
  umiłowanymi wadami.
 • 67 Sprawa własnego zbawienia i uświęcenia jest o wiele ważniejsza od pracy nad
  duszami innych.
 • 68 Apostolstwo byłoby złudne, gdyby było ze szkodą dla własnego uświęcenia.
 • 69 Jedno jest źródło niepokoju; miłość własna uciekająca od krzyża.
 • 70 Na to Pan Bóg stworzył piekło, aby duszom dopomóc do zbawienia.
 • 71 Wszelkie przywiązanie poza Bogiem nie może być nieszkodliwe.
 • 72 Wzajemne przebaczanie jest nieocenionym źródłem łask.
 • 73 Przez wszystko się przejdzie z większym pożytkiem dla duszy, jeśli wytrwamy
  przy Niepokalanej.
 • 74 Niepokalana prowadzi w przyszłość.
 • 75 Codziennie i coraz większe zbliżenie się do Niepokalanej jest jedynym i
  prawdziwym rozwojem.
 • 76 Zawsze i wszędzie starajmy się, by każdy coś dla Niepokalanej zrobił.
 • 77 Nie uświęci się nigdy ten, kto nie będzie mężem modlitwy.
 • 78 Kiedy dusza oddaje się Sercu Pana Jezusa, Pan Jezus oddaje się tej duszy już na
  zawsze.
 • 79 Niepokalana jest najwyższym stopniem doskonałości i świętości stworzenia.
 • 80 Diabeł będzie używał przeklętych i świętych rzeczy, żeby swój cel osiągnąć.
 • 81 Dużo łatwiej jest zdobywać miasta, aniżeli zwyciężać samego siebie.
 • 82 Żaden dzień nie powróci- nawet cudem. Czas stracony można naprawić
  gorliwością.
 • 83 Jeżeli Pan Bóg dopuszcza pokusy lub trudności, to na to, by nasza cnota się
  ugruntowała, by dać nam możliwość zebrania zasług.
 • 84 Własnymi siłami w dobrym nie wytrwamy.
 • 85 Zginie z głodu duchowego ten, co od Matki Najświętszej się oddala.
 • 86 Ofiara to konieczny warunek miłości. Bez ofiary- miłość zamiera.
 • 87 Ofiarą i miłością spalmy nasze wady.
 • 88 Prośmy Niepokalaną o wielką miłość, o płomienną miłość, byśmy w miłości
  Bożej w Niej -nie uznawali żadnych granic.
 • 89 Głęboko musimy się upokorzyć wobec dobrodziejstw Niepokalanej.
 • 90 Do miłości pobudza tylko miłość.
 • 91 Jeśli dusza nie dąży do doskonałości jest smutna, ale Bóg to sprawia dla jej dobra,
  by ocknęła sie.
 • 92 Musimy być przekonani, że Niepokalana nie tylko króluje w niebie, nie tylko
  objawia się w Lourdes, lecz, że przebywa pośród nas.
 • 93 Co Niepokalana na nas dopuszcza- to tylko dla dobra naszego i dla większej chwały Bożej.
 • 94 Kryształowa dusza nieporównanie ma większą wartość u Boga, niż tysiące
  obojętnych.
 • 95 Jeżeli Niepokalanej całkowicie się oddamy, możemy mieć u Boga nadzieję, że
  nasze zbawienie jest Jej sprawą.
 • 96 Wszystko jest piękne i dobre, ale nawraca wyłącznie duch modlitwy i dobry
  przykład.
 • 97 Doskonałość mieści się w teraźniejszości.
 • 98 Trzeba sobie zbierać zasługi, bo życie jest krótkie i nawet się nie spostrzeżemy
  jak minie.
 • 99 Niepokalana w jednej chwili może nas do takiej świętości podnieść, że drogą
  zwyczajną całymi latami trzeba by było pracować.
 • 100 Bez naszego współdziałania Niepokalana nic w nas nie zdziała.
 • 101 Ze strony Niepokalanej na pewno zawodu nie będzie.
 • 102 Wszystkie nasze, nawet najwspanialsze plany są złudne, jeżeli troszczyć się
  nie będziemy o swą duszę.
 • 103 My sami jesteśmy autorami swej wieczności.
 • 104 Pan Bóg dopuszcza wszystko na większe dobro- nigdy na zło.
 • 105 Pan Bóg nie udziela łask takiej duszy, w której panuje chaos i harmider.
 • 106 Cierpienie dla miłości podsyca miłość, która spala wszystkie usterki.
 • 107 Nic nas tak bardzo nie zbliża do Niepokalanej i nie utwierdza w miłości, jak
  właśnie miłość połączona z cierpieniem z miłości.
 • 108 Przestańmy wreszcie wierzgać w rękach Niepokalanej, przestańmy rozumować,
  myśleć i przewidywać na swój sposób.
 • 109 Niepokalana jeśli chce dopiąć swego, nic a nic nie jest w możności przeszkodzić
  w spełnieniu się Jej zamiarów.
 • 110 Od modlitwy zależy dopływ łask.
 • 111 Każda dusza ma swoją drogę- swoje dzieje łaski.
 • 112 Jeśli z Niepokalaną przestajesz, niepokalanym się stajesz.
 • 113 Upadki niech nam będą okazją do odnowienia aktów miłości.
 • 114 Wszyscy mamy być radością Niepokalanej, a nie przyczyną smutku.
 • 115 Jeżeli dusza traci ducha pokory i posłuszeństwa, to zaraz i zmysły wypowiadają
  posłuszeństwo woli i rozumowi.
 • 116 Straszne jest gdy ktoś Boga się nie boi.
 • 117 Kto stara się ominąć w życiu krzyże i umartwienia, ten nie wie co to jest
  szczęście.
 • 118 Dusza pokładająca całą nadzieję w Bogu jest potężna bez granic.
 • 119 Pokora nie jest udawaniem prawdy, ale uznaniem Jej.
 • 120 Miłość bez czynu, to nie jest jeszcze miłość.
 • 121 Codzienne oddanie się Niepokalanej z bezgranicznym zaufaniem, uwolni nas od
  troski, co będzie jutro.
 • 122 Fakt jest faktem cokolwiek się zrobi lub pomyśli, to zostanie na wieki na nasze
  konto zapisane.
 • 123 Grzech powszedni jest straszniejszym nieszczęściem, niż wszystkie nieszczęścia
  świata.
 • 124 Wiedza nadyma i o tyle jest pożyteczna, o ile służy do miłości.
 • 125 Jak miłość nas ogarnie i przeniknie, to ofiary staną się potrzebą duszy.
 • 126 Nigdy nie oszczędzajmy się w sprawie Niepokalanej.
 • 127 Wola Boża jest ponad wszystko, nawet ponad modlitwę.
 • 128 Jeżeli dusza ma dobrą wolę, uzgodnioną z wolą Bożą. To może być spokojna,
  gdyż wszystko wyjdzie jej na dobre.